Tallers & xerrades


taller flors de bach


FLORS DE BACH I MOVIMENT


Què és?


Recull d’exercicis corporals, massatges i auto massatges per la millora de l’esquena i de la imatge corporal. Es proposen activitats de drenatge i depuració del cos per una posterior tonificació. S’ofereixen recursos per conèixer el propi cos, seguint una filosofia oriental basada en la medicina xinesa i amb una visió hol·lística de l’ésser humà.
Aprendrem a escoltar al cos i a actuar per millorar la qualitat de vida i salut.
És doncs, un sistema de treball que a partir de les flors de Bach, relacionem estats d’ànims amb meridians d’acupuntura, xacres, ioga i Qi gong. Sense oblidar la música i la dansa que ens acompanyaran en aquest procés creatiu de millora de la consciència.

En definitiva, us convidem a aprendre recursos per ser capaços d’autoregular-nos en situacions d’estrès i /o emocionalment desconcertants.


L’objectiu

Aprendre recursos per buscar el propi centre , fluir i sentir-nos harmònics.
NIVELL I


CONTINGUTS

– Reflexió inicial sobre com em sento i com veig i visc la vida.
– Les dotze primeres flors de Bach de personalitat
– L’estrella dels cinc elements: Les 5 emocions bàsiques segons la medicina xinesa i la seva relació amb els òrgans, els meridians i les flors de Bach.
– Exercicis de drenatge limfàtic i neteja corporal. Òrgans de filtració: fetge, melsa, ronyons.
-Neteja i postura dels meridians:
Estomac- melsa pàncrees , i fetge – vesícula biliar.
– Recursos que utilitzarem: Bryan Gym, Qi gong, Cos i Consciència, Ioga i dansa espontània. Activitat i jocs per desenvolupar la vessant artística de cadascú.
MATERIAL QUE CAL PORTAR: Una màrfega i roba còmode.

BACH FLOWERS AND MOVEMENT


What is it?


Compendium of physical exercises, self massage and massage for the back and improve body image. Proposed activities drainage and subsequent purification of the body toning. Resources are offered to meet the body following an Eastern philosophy based on Chinese medicine and hol·lística a vision of the human being.
Learn to listen to the body and act to improve the quality of life and health.
So a working system from Bach flowers, moods interact with acupuncture meridians, chakras, yoga and Qi Gong. Not to mention the music and dance that accompany us in this creative process to improve awareness.
In short, we invite you to learn resources to be able to regulate ourselves in stressful situations and / or emotionally disturbing.


The aim

Learning resources to find yourself, to flow and feel harmonic.
LEVEL I


CONTENTS


– Initial reflection on how I feel and how I see and live life.
– The first twelve personality Bach flower
– The star of the five elements: The 5 basic emotions according to Chinese medicine and its relationship with the organs, meridians and Bach flowers.
– Lymphatic drainage and cleansing exercises. Filtering organs: liver, spleen, kidneys.
– Meridians cleansing and position:
Estomac- spleen pancreas, and liver – gallbladder.
– Resources used: Bryan Gym, Qi Gong, Body and Consciousness, Yoga and dance spontaneously. Activities and games to develop everyone’s artistic side.
MATERIAL YOU SHOULD BRING: A mat and comfortable clothes.